Conveni de doble imposició Espanya-Andorra o CDI: Què he de saber?

Els Convenis de Doble Imposició (CDI) són necessaris per a un país que busca obrir-se a nivell internacional. Això permet facilitar la promoció de les inversions estrangeres i fomentar la competitivitat de les empreses nacionals que operen a l’exterior.

Per això, Andorra i Espanya van signar el seu conveni de doble imposició. Però saps en què consisteix?

Conveni de doble imposició Espanya-Andorra o CDI, novetats i com afecta a persones físiques i jurídiques

El cert és que després de moltes negociacions, l’8 de gener de 2015 es va produir un acord entre Espanya i Andorra pel conveni de doble imposició, que finalment va entrar en vigor el 26 de febrer de 2016.

Amb aquest acord es va posar fi al gravamen de les retencions en origen que Espanya aplicava a les societats, empleats i empresaris que residien a Andorra i volien exportar els seus serveis a Espanya, el que resultava un al·licient per atraure persones i negocis a Andorra.

El conveni recull aquests impostos:

  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre la renda dels no residents fiscals
  • Impost sobre les Plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Cal tenir en compte que cada jurisdicció aplica les seves regles i requisits per considerar resident fiscal a una persona física o jurídica. Fins i tot es pot produir un conflicte de doble residència, considerant a una persona resident fiscal en dues jurisdiccions diferents.

No obstant això, el que busquen aquests convenis és evitar que això ocorri per mitjà d’un protocol i una sèrie de requisits comuns per comprovar on resideix veritablement la persona o empresa. Per a això, es tindrà en compte:

  • Vivenda permanent de la persona
  • En el cas de tenir vivenda permanent en ambdós països, comprovar en quin Estat exerceix l’activitat econòmica i on pernocta habitualment. Si no es pot determinar, es considerarà resident de l’Estat del que sigui nacional. De ser nacional d’ambdós, les autoritats ho resoldran.

Com evitar la doble imposició?

El primer que cal fer és veure si el país on s’originen les rendes estan subjectes a un tipus d’imposició i retencions. Si és així, s’estableixen les retencions.

Una vegada fixades, en el país on es resideix es tributa el resultat de restar a la quantitat que aquestes rendes haurien de tributar en dit estat, el que s’està abonant en la d’origen de rendes fins a un màxim. Per exemple, a Andorra és el 10%.

Els impostos sobre beneficis només s’apliquen a l’Estat on resideixi la societat. Els beneficis empresarials de societats andorranes tributen només a Andorra, llevat que operin amb un EP a Espanya, perquè en aquest cas tributaran a l’estat espanyol.

Abans d’arribar a l’acord, quan una empresa d’Andorra emetia una factura a persones físiques o jurídiques a Espanya, aplicava una retenció d’un 24% d’IRNR espanyol. Després de l’entrada en vigor d’això, aquestes rendes ja només tributen a Andorra.

Si ara una societat d’Andorra emet una factura a una d’Espanya, només es tributa al Principat d’Andorra, amb un tipus efectiu del 10%.

Com tributen els béns immobles?

En aquest cas, les rendes percebudes tributen en el mateix país. Els béns immobles com el seu propi nom indica es consideren en el territori on estan inscrits, i les seves rendes per tant han de tributar en aquest mateix país. Si es perceben rendiments immobiliaris a Espanya, després del CDI la tributació a Espanya seria del 24%.

Quina és la retenció dels dividends de societats?

La percepció de dividends segueix subjecta a retencions. Després de l’entrada en vigor del CDI, tributa un 5% en origen si la beneficiària és una societat i participa en un 10% de la societat que fa el repartiment i un 15% en els altres casos. Andorra podent aplicar exempcions de doble imposició.

Quines són les retencions de guanys per capital?

Els guanys de capital tributaran exclusivament al país de residència del perceptor, ja sigui persona física o jurídica. A no ser que es contemplin casos concrets com guanys de compravenda de béns immobles, naus, accions, participacions, transmissió d’accions, entre altres. Per això és important que ho consulti amb els nostres assessors jurídics i legals.

Després de l’entrada del CDI, la tributació en ambdós països seria del 19%. Si es participa en menys del 25% del capital, parlem d’una tributació exclusiva al Principat d’Andorra d’un tipus efectiu del 10%.

Com tributen els interessos i cànons?

Es mantenen les retencions però la imposició es redueix al 5%. Si hi ha doble imposició parlem de 5% a Espanya i 5% a Andorra.

Com tributen les rendes de salari per treballador?

Quant a aquest tipus de rendes, els impostos van lligats al país de residència en què les percep, a no ser que el treball fet sigui en un altre estat. De fet, anirien subjectes a dit país en alguns casos: si la persona no resideix més de 183 dies en el país, el pagador no resideix en l’estat o bé les remuneracions no les suporta un establiment permanent.


Després de l’entrada del conveni de doble imposició, la tributació exclusiva al Principat d’Andorra és d’un 10%.

Retencions d’administradors i càrrecs en òrgans d’administració de societats

En aquest cas també es sotmeten a tributació a l’Estat de residència del membre del consell i en el de l’entitat pagadora. Parlem del 24% a Espanya i d’una tributació a Andorra obtenint crèdits fiscals pels impostos pagats a Espanya.

Com tributen pensions i jubilació?

Per últim, aquí també entra el conveni de seguretat social entre Espanya i Andorra, que estan subjectes a impostos exclusivament a l’estat de residència del beneficiari, sense pagament de retencions.

Si les perceben estudiants, aprenents o persones en pràctiques no tributen a l’Estat on es cursen els estudis si les rendes són per cobrir les despeses de manteniment, estudi o formació o provenen de fonts externes.

T’ha quedat algun dubte? El nostre equip d’assessors especialitzats en fiscalitat andorrana estarà encantat d’ajudar-te.

Entrades relacionades

El teu Destí Ideal per a Seguretat i Prosperitat

Calendari Fiscal Andorrà

Planificació fiscal i financera, com començar l’any optimitzant

Descobreix per què WIT

Andorra: Un futur prometedor reflectit en la millora de qualificació de Moody’s

Calendari de dies festius a Andorra 2024